กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย หน้าแรกติดต่อเราเว็บบอร์ด

กลับไป   กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย > กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย > โต๊ะกลมร้านอินเทอร์เน็ต > กฎหมายร้านอินเทอร์เน็ต

ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 06-01-15, 18:32   #1
stnicolus
สมาชิก internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Jan 2015
กระทู้: 1
stnicolus ปานกลาง
มาตรฐาน ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม่ !!

สรุป วันธรรมดาเปิดทำการได้ในเวลา 10.00-22.00 วันหยุดเปิดได้ 10.00-24.00 เท่านั้น ต้องขอบัตรประชาชนลูกค้าทุกคนก่อนเล่น


ท่านที่อ่านจบแล้วช่วยเข้าไปที่ website ของกระทรวงแล้วกดแสดงความคิดเห็น แล้วกดไม่เห็นด้วยด่วนครับ T_T บอกเลยถ้าผ่านร้านเน็ทสูญพันธุ์แน่นอน
http://www.m-culture.go.th/index.php...%E0%B8%A8.html

ร่าง

กฎกระทรวง

ว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. ....

---------------------------------อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๕๓ วรรคสาม มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อ ไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (ค) ของข้อ ๒ (๑) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้า นวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ค) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่ใช้ตั ้งร้านวีดิทัศน์หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้อาคา รหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งร้านวีดิทัศน์ในกรณีที่อ าคารหรือสถานที่ นั้นเป็นของผู้อื่น”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ (ฉ) ในข้อ ๒ (๑) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้า นวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒

“(ฉ) ร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการคาราโอเกะให้ยื่นคำขอพร้อม ด้วยแบบแปลนแผนผัง ที่มีคำรับรองจากวิศวกรอาคารหรือสถานที่สามารถป้องกั นเสียงและความสั่นสะเทือนไม่ให้เกินค่าระดับ เสียงรบกวนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภา พสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการประกอบกิจการร ้านวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒

“ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มารับใบอนุญาตภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาตให้ถื อว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้ขอรับใบอนุญา ตและให้นายทะเบียนจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๙) และ (๑๐) ในข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้า นวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒

“(๙) ไม่อยู่ใกล้ชิดวัด สถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียน หรือสถานศึกษา ในระยะที่เห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานท ี่ดังกล่าว

(๑๐) ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องพ้นระยะเวลาห้าปีนับแต่วัน มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้า นวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ อาคารหรือสถานที่ตั้งของร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการคา ราโอเกะ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง ในกรณีที่พื้นที่ให้บริการมีชั้นเดียว หรือมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและเครื่องดับเพลิงอย่า งน้อยอย่างละหนึ่งเครื่องในแต่ละชั้นที่ให้บริการ ในกรณีที่พื้นที่ให้บริการมีมากกว่าหนึ่งชั้น

(๒) มีการออกแบบแปลนแผนผังที่มีคำรับรองจากวิศวกรว่าอาคา รหรือสถานที่สามารถป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนไม ่เกินค่าระดับเสียงรบกวนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด

(๓) ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องพ้นระยะเวลาห้าปีนับแต่วัน มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

(๔) มีลักษณะตามข้อ ๕ (๑) (๒) (๔) (๗) (๘) และ (๙)”

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๑) และ (๑๒) ในข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้า นวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒

“(๑๑) ดูแลมิให้บุคคลใดกระทำการมั่วสุมหรืออาศัยสถานที่กระ ทำการใด ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมายบริเวณร้านวีดิทัศน์

(๑๒) ให้เปิดทำการได้ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๒.๐๐ นาฬิกาของวันเดียวกัน”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้า นวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ดูแลมิให้เสียงและความสั่นสะเทือนเกินค่าระดับเสียงร บกวนตามที่กฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิกำหนด”

ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๐) และ (๑๑) ในข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้า นวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒

“(๑๐) ดูแลมิให้บุคคลใดกระทำการมั่วสุมหรืออาศัยสถานที่กระ ทำการใด ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมายบริเวณร้านวีดิทัศน์

(๑๑) ให้เปิดทำการได้ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันเดียวกัน”

ข้อ ๙ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริก ารเกมการเล่นตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและระบุอาย ุของผู้ซึ่งจะเข้าไปในร้านวีดิทัศน์

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๐ คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ที่ได้ยื่น ไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังอยู่ใน ระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียนให้ถือเป็นคำขอตามกฎก ระทรวงนี้โดยอนุโลมในกรณีที่คำขอดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากคำขอตามก ฎกระทรวงนี้ ให้นายทะเบียน มีคำสั่งเพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขหรือปฏิบัติตา มให้ถูกต้องภายในสามสิบวัน ถ้าผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนา ยทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้คำขอนั้นเป็นอันตกไป

ข้อ ๑๑ บทบัญญัติในข้อ ๕ (๙) และข้อ ๖ ของกฎกระทรวงนี้ มิให้ใช้บังคับแก่ร้านวีดิทัศน์ ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แต่ในการต่ออายุใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
stnicolus is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-01-15, 19:11   #2
titlemail
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว titlemail
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
กระทู้: 1,518
titlemail ปานกลาง
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง titlemail
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

ใช้ได้เลยครับท่าน ถูกต้องครับพี่ ดีครับผม เหมาะสมครับนาย ได้เลยครับท่าน คืนความสุขให้กับคนในชาติ ค ว e

ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ อยากทำอะไรก็ทำ เข้าใกล้เกาหลีเหนือไปทุกที ประเทศชาติ

อีกอย่างน่าจะย้ายไปโต๊กลมร้านเนตนะ เพราะ มันยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ จึงสามารถมานั่งโต๊ะกลมวิจารณ์กัน
__________________
thailand only

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย titlemail : 06-01-15 เมื่อ 19:15
titlemail is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-01-15, 19:32   #3
FreedomDotNet
สมาชิก internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
กระทู้: 2,405
FreedomDotNet ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

ผมเฉย ๆ นะเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เวลาในการให้บริการแต่ป ัญหามันอยู่ที่ออกกฏมาแล้วบังคับใช้ได้จริงหรือไม่ทุ กวันนี้ผมยังเห็นร้านที่ทำผิดกฏหมายรับเด็กก่อนเวลาแ ละบางร้านยังให้เด็กตัวเล็ก ๆ เล่นได้ถึงเช้าอย่างหน้าตาเฉยถ้า 10 ร้านมีสัก 1 - 2 ร้านผมคงไม่อะไรมากหรอกแต่นี่ 10 ร้านเป็นกันซ่ะเกินครึ่งบางพื้นที่มี 10 ร้านก็รับหมดทั้ง 10 ร้านเลยก็มีกฏเก่าบังคับใช้ไม่ได้กฏใหม่คิดเหรอว่าร้ านพวกนี้มันจะสนใจถ้าสามารถทำให้ทุกร้านปฏิบัติตามกฏ ได้แม้นเปิดได้ 12.00 ถึง 20.00 ผมก็ไม่กลัวหรอกอย่างมากก็ขึ้นราคาถ้ารายได้ไม่คุ้มก ็หยุดแค่นั้นธุรกิจอื่นมีตั้งเยอะไม่เคยง้อธุรกิจเพี ยงอย่างเดียวหรอกแต่ที่หลาย ๆ คนรับไม่ได้และเป็นกันแทบทุกคนผมเชื่อเลยว่ากว่า 80% คือคนที่ทำตามกฏแล้วโดนร้านที่ไม่สนใจกฏเอารัดเอาเปร ียบจนลูกค้าหดหายตายจากไปเรื่อย ๆ
กฏระเบียบถ้าคิดดีทำดีก็เป็นประโยชน์แก่ร้านที่ทำดีแ ละส่งผลดีต่อสังคมแน่นอนแต่กฏระเบียบที่ไม่ดีมีช่องโ ว่ย่อมเอื้ออำนวยต่อร้านไม่ดีและเป็นดาบทิ่มแทงร้านท ี่ดีให้ล้มหายไปทีละร้านและสุดท้ายธุรกิจนี้คงมีสภาพ ไม่ต่างจากโต๊ะบอลบ่อนหวยสักเท่าไหร่หรอก
FreedomDotNet is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-01-15, 19:39   #4
netbuatong
สมาชิก internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
กระทู้: 1,833
netbuatong ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

ไม่มีปัญหาพี่จ่า บอกเปิดได้เลย จ่ายตรงเวลาไม่มีปัญหาแน่นอน
netbuatong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-01-15, 21:59   #5
xsefiroth
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว xsefiroth
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
กระทู้: 3,747
xsefiroth ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

เห็นด้วยกับท่าน FreedomDotNet ครับ

ผมนั่งไล่อ่านแล้วก็นับถือในความเก่งของคนคิดจะลัดเล าะร่างกม.นี้กับพรบ.เดิมนะ
คือคร่าวๆมัพรบ.บอกไว้ในมาตราที่59แค่ว่า การเปิดร้าน ต้องทำในวันเวลาที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวง โดยมีหมายเหตุไว้แค่หน่อยนึงว่า เพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชน จะกำหนดเวลาการเข้าใช้บริการของคนต่ำกว่า18

แค่นั้นจบ ทั้งพรบ.ไม่มีอะไรเขียนไว้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปิ ดปิดอีก
ผมก็สงสัยต่อว่า การออกกฏกระทรวงเนี่ย มันทำได้ยังไงบ้าง และมันต้องไม่ขัดกับพรบ.นี่นา
ไล่อ่านไปเรื่อยๆ เออมันก็จริงแหละพรบ.ไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยเกี่ยวกับ เรื่องเวลาเปิดปิด ดังนั้น ถ้ายึดแบบจะเอาแบบคิดเข้าข้างคนร่างกฏก็คือ กฏที่ออกมาไมไ่ด้ขัดกับพรบ.นี้นี่ ออกได้แน่นอนไม่ผิด
ก็ถึงว่าได้นับถือคนร่าง มึงนี่สุดยอดในการหาช่องว่างกม.จริงๆ แต่เดี่ยวก่อน ยังมีหนทางให้เราสู้กันอีกรอบ นั่นก็คือ

กฎกระทรวง เป็นบทบัญญัติที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงออกโดยอาศัยอำ นาจตามพระราชบัญญัติ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีฐานะเท่าพระราชบัญญัติ เป็นต้นว่า ประมวลกฎหมาย พระราชกำหนด, เดิมเรียกว่า กฎเสนาบดี
การออกกฎกระทรวง จะต้องไม่ขัดต่อบทกฎหมายใดๆ โดยศาลมีอำนาจในการพิจารณากฎกระทรวงว่าขัดต่อกฎหมายห รือไม่ หากขัดต่อกฎหมาย ก็ไม่สามารถใช้บังคับได้[แก้]การตรากฎกระทรวง

คือต้องร้องต่อศาลเรื่องการออกกฏที่ขัดต่อกม.เรื่องส ิทธิและธรรมนูญนี่แหละ จะออกกม.ที่ละเมิดสิทธิอันจะทำกินโดยชอบธรรม โดยไม่มีเหตุผลที่ดีมาค้าน มันไมไ่ด้ มีสิทธิ์อะไรที่จะมาห้ามคนที่18+แล้วใช้งาน ถ้าอย่างนั้น ทุกกิจการที่เกี่ยวกับคนอายุ18+บนแผ่นดินนี้ก็ต้องมี การบังคับเวลาเปิดปิดเหมือนกันหมดสิ จะมาบังคับเอาแต่ร้านอินเตอร์เน็ตมันไม่ถูกต้อง คุณต้องสั่งให้โรงหนัง 7-11 ห้างร้านต่างๆเปิดปิดเวลาเดียวกันด้วย นั่นแหละถึงจะเรียกว่ายุติธรรม เพราะมันก็มีคนอายุเกิน18และต่ำกว่า18เข้าใช้บริการเ หมือนกัน

ปัญหาที่กล่าวมาก็มีติดขัดอยุ่เรื่องเดียว คือ ใครจะเป็นโจทย์นำฟ้องต่อศาล???
เรื่องเมื่อ5ปีที่แล้วที่คุณต้นและคุณเอกเสียสละเวลา เป้นหัวเรือใหญ่ในการต่อสู้เรื่องเวลาเปิดปิดนี่ก็ที นึงละ ขอความร่วมมือแค่ช่วยกันส่งเอกสารยื่นคัดค้านมาให้ ทั้งประเทศยังส่งกันมาแค่หลักร้อย จะเอาอะไรไปยันกับอำนาจเขา นี่ก็สบายกันมานานละร้านเปิดใหม่เลีย่งกฏ ร้านเก่าอยุ่ไมไ่ด้เอาบ้าง จนมันเละเทะไม่คำนึงกฏอะไรแล้ว รัฐเลยรำคาญพยายามออกกฏมาบีบอีกรอบ คิดว่ารอบนี้ใครจะเป็นคนนำสู้ และมันจะมีคนร่วมมือมากน้อยซักแค่ไหน
__________________
"มาในกฏหมายเราพร้อมจะตอบด้วยในกฏหมาย
มานอกกฏหมายผมก็พร้อมจะเล่นนอกกฏหมายเหมือนกัน"
xsefiroth is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-01-15, 23:17   #6
bambobambo
สมาชิก internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Aug 2011
กระทู้: 489
bambobambo ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

เท่าที่อ่านผมสงสัยอยู่นิดหน่อยคือ

“(๙) ไม่อยู่ใกล้ชิดวัด สถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียน หรือสถานศึกษา ในระยะที่เห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานท ี่ดังกล่าว

จะนิยามว่าอะไร คือมันชัดเจนไหมเนี่ย ใครจะบอกได้ว่าแค่ไหนถึงจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ส ถานที่ดังกล่าว 100 เมตร 1 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร แล้วใครจะเป็นคนนิยาม หรือมันก็แล้วแต่คนนิยาม แม่มออกมาเหมือนกฎหมายสิ่งแวดล้อมเลยนะที่ว่าสีของน้ ำต้องไม่เป็นที่พึงรังเกียจ สีแบบไหนล่ะที่ไม่พึงรังเกียจ เอาเงินยัดสีแบบไหนผมก็ไม่รังเกียจหรอก มาตรฐานคืออะไร
bambobambo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-01-15, 06:42   #7
mafia007
สมาชิก internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
กระทู้: 884
mafia007 ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

เหมือนได้นั่งไทม์แมชชีนย้อนไปเมื่อ 5-7 ปี ก่อนที่ร้านเน็ตต้องปิด 4 ทุ่ม เลยครับ
เฮ้อ!
mafia007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-01-15, 09:55   #8
dewsuke
สมาชิก internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Mar 2010
กระทู้: 414
dewsuke ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

ไม่รู้จะด่ายังไงเลย
dewsuke is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-01-15, 12:07   #9
joynet
สมาชิก internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Jan 2014
กระทู้: 330
joynet ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

ถ้าทำจริง ร้านไหน รับแต่ลูกค้ากลางคืน คงได้ปิดร้าน แต่จะว่าไปแล้ว จ่ายส่วย ก็อยู่ได้เหมือนเดิม เหมือนสมัยก่อน จะเปิด 24 หรือไม่ 24 ร้านไหนเคยจ่ายก็จ่ายเหมือนเดิม ไม่ต้องไปกังวลหรอกครับ
joynet is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-01-15, 23:50   #10
namachi09
สมาชิก internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
กระทู้: 3,417
namachi09 ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

ยาวขี้เกลียดอ่าน รู้อย่างเดียวร้านถูกกฎตายก่อน เพราะสัตว์แต่ว่าออกกฎ พวกมีอำนาจจับกุมในมือไม่เข้มงวดจ้องแต่จะคอลับชั่น( ส่วย) ร้านดีๆเตรียมตาย ให้มันตั้งหน่วยงานกลางจับกุมด้วยดิ เอาค่าปรับร้านเลวไปให้รางวัลคนแจ้ง แล้วจับจริงภายในเวลา2ชม. ทำได้ปะ ถ้าไม่ได้อย่าออกกฏเลย เหมือนเป็นการฆ่าร้านดีๆทางอ้อม ถ้าทำได้ก็ออกมาเลยชอบ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย namachi09 : 19-01-15 เมื่อ 21:09
namachi09 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ตอบกลับ

Tags
กฎหมาย


ขณะนี้มีคนกำลังดูหัวข้อนี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
[IMG] โค้ด ใช้ได้
โค้ด HTML งดใช้

กระโดดไป


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:51