กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย หน้าแรกติดต่อเราเว็บบอร์ด

กลับไป   กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย > กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย > โต๊ะกลมร้านอินเทอร์เน็ต

ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 29-04-12, 20:50   #11
เทวดาไร้ปีก
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว เทวดาไร้ปีก
 
วันที่สมัคร: Aug 2009
ที่อยู่: ดวงจันทร์ [ด้านมืด]
กระทู้: 2,597
เทวดาไร้ปีก ปานกลาง
ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง เทวดาไร้ปีก
มาตรฐาน Re: ชาวร้านเน็ท ท่านเคยมีประสบการณ์ ขอ ใบ ป.3 ผ่านแล้ว

คุณสมบัติ+เอกสารการขอใบ ป.3 ของมือใหม่ และระเบียบการขอ ป.12 พกพา

การขออนุญาต ให้มี และ ใช้ อาวุธปืน โอนจากบุคคล มรดก ย้าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
- บรรลุนิติภาวะ
- สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ
- ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไ ม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา

เอกสารประกอบคำขออนุญาต/การขออณุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ
- บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
- ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
- หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
- หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

ข้าราชการทหารหรือตำรวจ
- บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
- หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- ผู้ที่ออกหนังสือต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่ มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป
- ผู้มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไปไม่ต้องมี หนังสือรับรอง
- หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น
- บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
- หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้านหากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับร องตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้นหรือเจ้าของแล้ว แต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้าง อิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไร่ ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
- หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออน ุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป
- พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ
- หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิ กสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน มาประกอบการพิจารณา
- หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากบุคคล
- หลักฐานเอกสารเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้อปืนและเครื ่องกระสุน
- สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้โอน พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4) ฉบับจริงของอาวุธปืนที่จะโอน
- ผู้โอน(เจ้าของเดิมกับผู้ขอรับโอน) ต้องบันทึกการยินยอมการโอนต่อหน้านายทะเบียนไว้ในหลั งใบอนุญาต(ป.4) ว่าโอนปืนกระบอกนี้ ให้ใคร มีค่าตอบแทนเท่าใด หรือโอนไม่คิดค่าตอบแทน เนื่องจากอะไร แล้วลงนามไว้เป็นหลักฐานพร้อมผู้รับโอนลงนามไว้ด้วย
- หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
- หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิ กสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน มาประกอบการพิจารณา
- นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันท ี่ยื่นคำร้อง

การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย)
- ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป. 4) อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ภา ยใน 30 วัน นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต(ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย
- ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา
- สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
- ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย
- ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ
- ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเ ดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อนายทะเบ ียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น
- หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
- นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันท ี่ยื่นคำร้อง

การแจ้งการย้ายอาวุธปืน
- ต้องยื่นคำร้องขอย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่เด ิม และนายทะเบียนท้องที่ซึ่งย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออกไปและวันที่ไปถึง
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
- บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
- นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

การออกใบแทนหรือคัดสำเนาใบอนุญาตอาวุธปืน
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
- บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
- กรณีใบอนุญาตสูญหาย แจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่ใบอนุญาตหาย แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคัดสำเนาประจำวันด้วย
- นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

อัตรค่าธรรมเนียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
1. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
- ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม ฉบับละ 100 บาท
- ปืนอื่นๆ ฉบับละ 500 บาท
2. ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ฉบับละ 1,000 บาท
3. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน กระบอกละ 5 บาท
4. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลม 1 บาท ร้อยละหรือเศษของร้อย
5. ใบแทนใบอนุญาต
- ใบแทนใบอนุญาติให้ทำ ค้าอาวุธปืน ฉบับละ 20 บาท เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
- ใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบซ่อมแซม ฉบับละ 15 บาท หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
- ใบแทนใบอนุญาตอื่นๆ ฉบับละ 5 บาท

หมายเหตุ: ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอื่น นอกจากค่าธรรมเนียมเท่านั้น
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง
วังไชยา นางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0-2356-9552

Credit คุณ วิช 16/08/2008 gun.in.th
เทวดาไร้ปีก is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-04-12, 20:59   #12
เทวดาไร้ปีก
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว เทวดาไร้ปีก
 
วันที่สมัคร: Aug 2009
ที่อยู่: ดวงจันทร์ [ด้านมืด]
กระทู้: 2,597
เทวดาไร้ปีก ปานกลาง
ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง เทวดาไร้ปีก
มาตรฐาน Re: ชาวร้านเน็ท ท่านเคยมีประสบการณ์ ขอ ใบ ป.3 ผ่านแล้ว

การขอ ใบพกพา

สถานที่ทำการใหม่

ฝ่ายอำนวยการ ๕ ตึก ๘ ชั้น ๑ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ตั้งอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ < ฝอ.๕ บก.อก.บช.ก.> ด้านถนนอังรีดูนังค์ ตรงกันข้ามกับโคคาสุกี้

โทรศัพท์ 02-205-1779 , 02-251-2818

ขอบพระคุณข่าวสารจาก ว่่าที่ พ.ต.ท. (หญิง) สมปอง ศรีสงวน
สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(ใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตั ว)
< สว.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ก. >
16 ก.พ. 53

เอกสารประกอบการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว สำหรับข้าราชการ

๑. รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายชุดข้าราชการ หรือชุดสากล หรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
๒. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พร้อมสำเนา 1ชุด
๓. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
๔.ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(แบบ ป.4) กรุณาตรวจสอบภูมิลำเนาให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนบ้านแล ะข้อมูลควรเป็นปัจจุบันทุกรายการ พร้อมสำเนา 1 ชุด
๕. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
๖. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนติดตัว พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
๗. ใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่าเป็นผู้มีสภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็ งแรงกรณีมีอายุตั้งแต่ 75 ปี ขึ้นไป

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องฯ ให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัว สำหรับประชาชนทั่วไป

1. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งชุดสากล หรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
2. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
4. ป.4 (ภูมิลำเนา ป.4 ต้องถูกต้องตรงกับทะเบียนบ้าน) พร้อมสำเนา 1 ชุด
5. หนังสือรับรองการทำงาน ลงนามโทยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้
6. หลักฐานการประกอบอาชีพ เช่น ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ จะใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทโดยการรับ รองจากกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ หรือสำเนา ใบทะเบียนการค้า
7. สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบริษัท ในรอบ 1 ปี โดยการรับรองจากกรรมการ ใช้ในกรณี ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือกรรมการผู้จัดการบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจผูกพันบริษัท (คือ สเตทเมนท์ย้อนหลัง 1 ปี นั่นเองค่ะ) และบริษัทดังกล่าว ต้องมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป และมีเงินทุนหมุนเวียนในบัญชี กระแสรายวันของบริษัท ในรอบ 1 ปี ตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไปเท่านั้น (ข้อนี้ ใช้กรณี ยื่นขอในนามเจ้าของกิจการ หากท่านเป็๋นเจ้าของกิจการ)
8. บัญชีเงินฝากธนาคาร โดยการรับรองจากธนาคาร ถ่ายสำเนาทุกหน้า และรับรองทุกหน้าพร้อมตราประทับโดยธนาคาร (บัญชีฝากประจำ หรือออมทรัพย์ หรือ สำเนาพันธบัตรรัฐบาล หรือสำเนาสลากออมสิน ) จำนวน 1,000,000 บาทขึ้นไป เป็นระยะเวลาไม่้น้อยกว่า 6 เดือน ติดต่อกันจนถึงวันที่ยื่นคำร้อง
9.สำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในรอบปีที ่ผ่าน (เอาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีไปด้วยค่ะ)
10.ใบอนุญาตให้มี อวป ติดตัว พร้อมสำเนา 1 ชุด (ในกรณี เคยมี ป.12 มาก่อนแล้วน่ะค่ะ)
11.ใบรับรองแพทย์ กรณี ผู้ขอ มีอายุึ ตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปค่ะ
12. หลักฐานแสดงเหตุผลความจำเป็น พิเศษมากกว่าปกติธรรมดา ที่ต้องการใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาอนุญาตให ้มี อวป ติดตัวค่ะ

********************************

รายละเอียดปลีกย่อยค่ะ

1. หลังจากยื่นคำร้อง และตรวจเอกสารผ่าน เจ้าหน้าที่ฯ..จะทำจดหมายให้ผู้ร้องฯ ไปยื่นต่อ สถานีตำรวจที่บ้านท่านตั้งอยู่ในเขตนั้น ๆ ซึ่ง เจ้าพนักงานทางสถานีตำรวจในพิ้นทีท่าน จะต้องหาเวลาไปตรวจสอบข้างเคียง และอื่น ๆ เพื่อยืนยันว่า ท่านมีความประพฤติ เรียบร้อยหรือไม่ประการใดค่ะ และจดหมายนี้ จะต้องส่งกลับไปยัง สถานที่ที่ท่านยื่นคำร้องขอมี ป.12 ภายใน 15วันค่ะ**
* ในข้อนี้ ท่านจะต้องจำให้ได้ว่า บ้านของท่านขึ้นกับ ส.น. ใด หากท่านจำผิด ไม่แน่ใจ และแจ้งผิดไปนะคะ ท่านจะต้องเดินทางมาใหม่ เืพื่อขอให้ท่านเจ้าหน้าที่ฯ พิมพ์จดหมาย ให้ใหม่ และจ่าหน้าซองใหม่ค่ะ*
2. ในกรณีไม่สะดวกไปยื่นคำร้องต่้อสถานีตำรวจ ในเขตพื้นที่ของท่าน ท่านสามารถนำจดหมายรับรองความประพฤติ และเหตุจำเป็นที่จะต้องมี อวป.ติดตัว ซึ่งออกโดยข้าราชการชั้นยศ พลตรี ขึ้นไป และต้องเป็นท่านที่ยังอยู่ในราชการค่ะ
3. ค่าธรรมเนียม หากได้รับการอนุมัติ 1,000 บาทค่ะ
4. บัตรมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ (มิใช่เริ่มนับ จากวันที่ท่านกรอกใบคำร้อง)
5. หากบัตรท่านหมดอายุ คือ ครบ 1 ปี ท่านจะต้องดำเนินการ ใหม่หมด ทุึกขั้นตอนค่ะ
6. หากท่านกรอกใบคำร้องไม่ครบ / หากท่านยื่นเอกสารไม่ครบนะคะ เรื่องของท่านจะถูกพักไว้ก่อนค่ะ และเจ้าหน้าที่จะโทรติดตามท่านให้มาเพิ่มเติมค่ะ
7. หากท่านไม่สามารถมาด้วยตัวเองได้ ท่านสามารถให้บุคคลอื่น มาขอใบคำร้องไปกรอกพร้อมแนบเอกสารครบถ้วน และให้ผู้อื่น มายื่นคำร้องฯ แทนท่านได้ค่ะ
8. ต่างจังหวัด ขั้นตอนคงต่างไปจากนี้นะคะ ดี้ทราบแต่เพียงของส่วนกลางค่ะ (จากส่วนกลาง..จะทั่วราชอาณาจักรค่ะ / ส่วนจังหวัด มีผลในจังหวัดของท่านค่ะ)
9. เรื่องของท่าน จะถูกส่งไป ที่กระทรวงมหาดไทยค่ะ
10. หากท่านได้รับการอนุมัติ ให้มี ใบป.12 นะคะ ท่านจะต้อง พกพาอย่าง มิดชิด / ไม่พกไปในเขตชุมชน / โรงมหรสรรสพ ค่ะ
11. สำหรับพลเรือน ไม่อนุญาตขนาด .45 นะคะ * ที่เห็น จะเป็น ขนาด 9 และ .38 เป็นส่วนใหญ่ค่ะ*
12. ท่านควรพิจารณาให้ถ้วนถี่ ในอันที่จะเลือก อวป. ที่ท่านต้องการพก นะคะ ป.12 จะคุมแค่เพียง อวป. กระบอกที่ท่าน เลือกและแนบสำเนาใบ ป.4 ไปค่ะ

******************************

ตามกฎหมายไม่ห้ามขอ ป. 12 แต่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามนี่ < Credit : คุณสไนเปิ่น >

การขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490 (แบบ ป.12) แบ่งเป็น 2 กรณี และมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวในเขตกรุงเทพมหานครแ ละทั่วราชอาณาจักร

ปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ 224/2549 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2549 เรื่อง จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวในเขตกรุงเทพ มหานครและทั่วราช อาณาจักร เป็นการชั่วคราว โดยให้ระงับการออกใบอนุญาตฯ หากบุคคลใดมีความจำเป็นพิเศษมากกว่าปกติธรรมดาและประ สงค์จะขออนุญาตมีอาวุธ ปืนติดตัว จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานโดยการอนุมัติของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ดังนั้น การขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวตามกรณีดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1.1 ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอ ตามแบบ ป..1 ณ กองบังคับการทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
1.3 เสนอคณะกรรมการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งเพื่ อพิจารณา
1.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาพร้อมเหตุผลความจำเป็น
1.5 กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องให้กรมการปกครอง เพื่อพิจารณาตรวจสอบก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมห าดไทย
1.6 กรมการปกครอง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเหตุผลความจำเป็น เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทย) เพื่อพิจารณา
1.7 กระทรวงมหาดไทย แจ้งผลการพิจารณา
1.8 กรมการปกครอง แจ้งผลการพิจาณาของรัฐมนตรีว่าการระทรวงมหาดไทยให้สำ นักงานตำรวจแห่งชาติ ทราบ
1.9 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกใบอนุญาตและแจ้งผู้ขออนุ ญาตทราบ
1.10 ผู้ขออนุญาตขอรับใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

2. กรณีการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวในเขตจังหวัด

2.1 ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีภูมิลำ เนา
2.2 นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา
2.3 จังหวัดตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งพิจารณ า
(ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0302/ว 1777 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2523)
2.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาตภายในเขตจังหว ัด (แบบ ป.12) และแจ้งให้ ผู้ขออนุญาตทราบ
2.5 ผู้ขออนุญาตขอรับใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท


http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...1/E/143/47.PDF เดิม
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...2/E/086/83.PDF ใหม่

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


************************************************** *********************************


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑

หน้า ๑
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืน
ของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการควบคุมและตรวจสอบ
ที่รัดกุมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช การแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้การพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครองสัง กัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนขอ งพนักงานฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในร าชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืน ของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ ๔ พนักงานฝ่ายปกครอง หมายความถึง พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตาม
มาตรา ๒ (๑๖) และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามมาตรา ๒ (๑๗) แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา เฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทย และให้หมายความรวมถึงกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ด้วย”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔/๑ ข้อ ๔/๒ และข้อ ๔/๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืน ของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖

“ ข้อ ๔/๑ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือผู้ช่วยเหลือราชการในการป้องกันประเทศ รักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน หรือรักษาทรัพย์สินอันสำคัญของรัฐ หมายความถึง

(๑) ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๒) ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของกรมการปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองบัญชาการกองอาส ารักษาดินแดน

หน้า ๒

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒

(๓) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้อาวุธปืนจากหน่วยราชก ารที่มอบให้ประชาชนมี
และใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ

ข้อ ๔/๒ พนักงานฝ่ายปกครองตามข้อ ๔ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๔/๑ ต้องมีการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลาย ลักษณ์อักษรจากปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
แล้วแต่กรณี โดย

(๑) เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยขอ งประชาชน และอยู่ระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่

(๒) เป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือ
กรมการปกครอง ซึ่งอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อการป้องกันประเ ทศ หรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน หรือรักษาทรัพย์สินอันสำคัญของรัฐ

(๓) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้อาวุธปืนในราชการทหาร ตำรวจ หรือในราชการ
ของกระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ที่มอบให้ประชาชน
มีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการทหาร ตำรวจ หรือกระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองอาสารักษา
ดินแดน และกรมการปกครอง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๔/๓ ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ มีอำนาจออกหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนได้ตาม
ระเบียบนี้

(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย สำหรับบุคคลตามข้อ ๔ และข้อ ๔/๑ (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร
และทั่วราชอาณาจักร

(๒) อธิบดีกรมการปกครอง สำหรับบุคคลตามข้อ ๔ และข้อ ๔/๑ (๒) ในเขตกรุงเทพมหานคร
และทั่วราชอาณาจักร

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับบุคคลตามข้อ ๔ และข้อ ๔/๑ เฉพาะในเขตจังหวัด

(๔) นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ สำหรับบุคคลตามข้อ ๔ และ
ข้อ ๔/๑ เฉพาะในเขตอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืน
ของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


หน้า ๓
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒

“ข้อ ๗ ผู้ที่มีความประสงค์ขอพาและใช้อาวุธปืนเพื่อปฏิบัติห น้าที่ ให้ยื่นคำขอมีหนังสือ
รับรองการพาและใช้อาวุธปืนตามแบบท้ายระเบียบนี้ และให้มีเอกสารประกอบการยื่นคำขอ
ดังต่อไปนี้

(๑) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๕) สำเนาใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป. ๔) หรือสำเนาหนังสือแสดงหลักฐาน
การเป็นอาวุธปืนของทางราชการ
(๖) สำเนาคำสั่งที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จากผู้บังคับ บัญชาที่มีอำนาจออกหนังสือรับรอง
การพาและใช้อาวุธปืนตามข้อ ๔/๒”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืน
ของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘ หนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนให้เป็นไปตามแบบท้า ยระเบียบนี้และให้มีอายุ
สี่ปี นับแต่วันออกหนังสือรับรอง หรือกรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองพ้นจากหน้าที่ที่ได้ร ับสิทธิในการพา
และใช้อาวุธปืนตามระเบียบนี้ก็ให้ใบอนุญาตสิ้นสุด และให้ส่งมอบแก่ผู้ออกหนังสือรับรองด้วย”

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพา
และใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖

“ ข้อ ๘/๑ สำหรับหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนที่ออกตามระเ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือหากผู้ได้รับหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนดั งกล่าวพ้นจาก
หน้าที่ที่ได้รับสิทธิในการพาและใช้อาวุธปืนตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืน
ของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ให้หนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนดังกล่าวสิ้นส ุดลง”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

----------------------------------------------------------------------------


1. คำขอมีหนังสือรับรองการพาและใ้ช้อาวุธปืนของพนักงานฝ ่ายปกครอง
2. แบบหนังสือรับรอง การพาและใช้อาวุธปืน

เชิญ Click ที่นี่ค่ะ <หน้า 4 > http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...52/E/007/1.PDF

------------------------------------------------------------------------------
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๖๐/๒๕๕๔
เรื่อง จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจ ักร เป็นการชั่วคราว

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๗๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
ให้จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอา ณาจักร เป็นการชั่วคราว นั้น

เนื่องจากยังมีความจำเป็นในการรักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชน อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๗
แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
จึงให้จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.๑๒) เป็นการชั่วคราว
โดยให้ระงับการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วรา ชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

หากบุคคลใดมีความจำเป็นพิเศษมากกว่าปกติธรรมดา และประสงค์จะขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว ทั่วราชอาณาจักร
จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานโดยการอนุมัติของ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงนามคำสั่งโดยนาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เทวดาไร้ปีก is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-04-12, 21:01   #13
เทวดาไร้ปีก
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว เทวดาไร้ปีก
 
วันที่สมัคร: Aug 2009
ที่อยู่: ดวงจันทร์ [ด้านมืด]
กระทู้: 2,597
เทวดาไร้ปีก ปานกลาง
ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง เทวดาไร้ปีก
มาตรฐาน Re: ชาวร้านเน็ท ท่านเคยมีประสบการณ์ ขอ ใบ ป.3 ผ่านแล้ว

การพกปืนไม่ผิดกฎหมายมีหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

1. เป็นอาวุธปืนของตนเองและได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ได ้ตามกฎหมาย ( ป.4) อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลนั้นผู้ใดประสง ค์จะซื้อต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ต้องยืนคำร้อง ป.๑ มีใบอนุญาตให้ซื้อได้ตาม ป.3 และมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุน ป.4 กำหนดใช้ได้ 3 กรณี คือ สำหรับการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน สำหรับการกีฬา สำหรับการยิงสัตว์

กรณีปืนเถื่อน คือ ปืนไม่มีทะเบียน มีโทษ จำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 20,000 บาท

กรณีปืนผิดมือ คือ ปืนมีทะเบียน (ทะเบียนจะออกให้ผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ) แต่อยู่ในความครอบครองของคนอื่น มีโทษ จำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท

2. ใบพกพา ทั่วราชอาณาจักร หรือ ในเขตจังหวัด ป.12 ผู้ใดประสงค์มีใบพกพาต้องยืนคำร้องแบบ ป.1 ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ใบพกจะออกให้ตามแบบ ป.12 บุคคลที่ควรออกใบอนุญาตให้มีใบพกนั้นนอกจากจะเป็นผู้ มีใบป.4 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด ตัวอย่างเช่น เป็นเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินขอ งรัฐบาล ข้าราชการตั้งแต่ หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้มีหน้าที่ในการปราบปรามหรือการปฏิบัติงานในการฝ่า อันตราย ข้อยกเว้นในการพกปืน ตามมาตรา 8 ทวิ วรรคสอง ถึงแม้ว่าจะมีใบอะไรต่อมิอะไรถูกต้องก็ตาม มีอยู่ 2 ประการคือ

การพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยเป็นที่ปรากฏต่อสายตา โดยไม่จำกัดว่าเป็นเวลาและสถานที่ใดก็เป็นการผิดกฎหม าย

การพาอาวุธปืนไปในที่ชุมนุมชนที่มีลักษณะพิเศษ อันได้แก่ ชุมนุนชนที่ได้จัดให้กาขึ้นเพื่อนมนัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด แม้จะพกมิดชิดก็ตาม ยอมผิดกฎหมาย

3. พกได้โดยมีข้อยกเว้นตามกฎหมายที่กำหนด ดังนี้

มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ ตัวอย่างเช่น ต้องขับไปส่งสินค้าต่างจังหวัด ซึ่งถือว่าต้องมีอาวุธปืนติดตัวไปได้ แต่ไม่อาจถือว่าเป็นการเร่งด่วน เพราะอ้างว่าจำเป็นป้องกันสินค้าของตนซึ่งอาจถูกปล้น กรณีดังกล่าวอาจมีการปล้นหรือไม่มีก็ได้ จึงถือว่าไม่เป็นกรณีเร่งด่วน ตัวอย่าง กรณี เพิ่งขายของได้เงิน 50,000 บาท และจำเป็นต้องนำเงินไปฝากไว้ธนาคาร และห่างจากบ้านราว 10 กม. เพื่อความปลอดภัยจากโจนปล้น ซึ่งในตามทางเคยมีการก่อคดีปล้นมาก่อน ได้พกปืนมีทะเบียน มีใบอนุญาตให้มีให้ใช้ และไม่มีใบอนุญาต พกติดตัวไปพร้อมกับเงินที่ต้องนำไปฝากธนาคารในวันนั้ น ถือว่ากรณี นี้เป็นกรณีความจำเป็นและเร่งด่วนได้

บันทึก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 0503(ส)/27663 ลง 30 ก.ย.25

เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค้นบุคคลพาพาอาวุธปืนไปที ่สาธารณะ มีแนวทางในการสั่งไม่ฟ้อง ดังนี้

ได้นำอาวุธปืนใส่กระเป๋าไว้ในช่องเก็บของท้ายรถซึ่งไ ม่สามารถหยิบใช้ได้ทันทีทันใด

ได้นำอาวุธปืนใส่กระเป๋า ใส่กุญแจแล้ววางไว้ในรถซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้ทันที ทันใด

ไปเก็บเงินลูกค้าต่างจังหวัด นำอาวุธปืนติดตัวมาด้วย โดยแยกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนออกจากกัน ใส่กระเป๋าเอกสารไว้นำไว้เบาะหลังรถยนต์

ไปเก็บเงินลูกค้าต่างจังหวัดหลายหมื่นบาทนำติดตัวมา แล้วมีอาวุธปืนได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้วใส่ไว้ใ นช่องเก็บของด้านหน้ารถเพื่อป้องกันตัวและทรัพย์สิน

ห่ออาวุธปืนและซองบรรจุกระสุน แยกคนละห่อเก็บไว้ในกระโปรงท้ายรถยนต์ซึ่งใส่กุญแจ

ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการเป็นเจ้าพนักงานบางประเภท ลูกจ้าง เจ้าพนักงานบางประเภท มีสิทธิพกพาอาวุธปืนได้ โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต เช่น เจ้าหน้าที่ที่คอยรักษาความสงบเรียบร้อย ทหาร ตำรวจ ซึ่งขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ป้องกันทรัพย์สินที่ส ำคัญของรัฐ

เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งพกพาอาวุธปืนไปไหนต่อไหนได้เห็นม ีเพียง ทหารเหล่า สห. , เจ้าหน้าที่การเงิน โดยต้องแต่งเครื่องแบบประกอบ ทหารทีมีหน้าที่รักษาการณ์ ภายนอก ภายใน ออกทำการฝึก นอกนั้นไม่รอดตำรวจซักที

Credit คุณ นินจา1921/08/2008
เทวดาไร้ปีก is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-04-12, 21:05   #14
เมืองชล
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว เมืองชล
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
กระทู้: 1,108
เมืองชล ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ชาวร้านเน็ท ท่านเคยมีประสบการณ์ ขอ ใบ ป.3 ผ่านแล้ว

ถ้าเฝ้าบ้านจริงๆ ไม่เอาไปไหนด้วย เล่นลูกซอง แต่ถ้าเอาออกไปไหนมาไหนบ้างเล่นปืนพกครับ สนใจรุ่นไหนก็ลองจับดูครับ แล้วเจอรุ่นถูกใจก็ไปขอ ป.3 ระบุขนาดของปืนนั้นครับ บางที่ขอ ป.3 ง่ายไม่ต้องหยอดน้ำมัน แต่บางที่ก็ต้องหยอดน้ำมัน 5000-10000 ถ้าสนใจกล็อก19 ดูที่นี่ครับ
http://www.gun.in.th/2010/index.php?topic=77543.0
เมืองชล is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-04-12, 21:19   #15
to2003
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว to2003
 
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 2,061
to2003 ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ชาวร้านเน็ท ท่านเคยมีประสบการณ์ ขอ ใบ ป.3 ผ่านแล้ว

ผมก็ดูลูกซองไว้ครับ เพราะคงจะอนุมัติง่ายหน่อย ไม่ต้องแอบพกไปไหน มาไหน
to2003 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-04-12, 21:24   #16
to2003
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว to2003
 
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 2,061
to2003 ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ชาวร้านเน็ท ท่านเคยมีประสบการณ์ ขอ ใบ ป.3 ผ่านแล้ว

ซวยจริงๆ ได้เพื่อนบ้านเป็นโจร
to2003 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-04-12, 21:47   #17
darknoob
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว darknoob
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
กระทู้: 1,587
darknoob ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ชาวร้านเน็ท ท่านเคยมีประสบการณ์ ขอ ใบ ป.3 ผ่านแล้ว

ดูทางลมแล้วหากมีปัญหายิงเลยครับอย่าแค่ขู่เพราะพวกน ี้มีประวัติมันไม่ธรรมดาแน่
งานนี้พยานเข้าทางท่านเยอะแน่ พวกมีประวัติตำรวจไม่อยากทำคดีหรอกเพราะเค้ารู้มันเป ็นยังไง
__________________
darknoob is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-04-12, 21:48   #18
burst
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว burst
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
กระทู้: 2,756
burst ดีพอใช้
มาตรฐาน Re: ชาวร้านเน็ท ท่านเคยมีประสบการณ์ ขอ ใบ ป.3 ผ่านแล้ว

หาซื้อ m60 3 นิ้วที่มันเป็นเลสอยู่ครับ ที่ไหนมีมั่งแนะนำหน่อยครับ ซื้อผ่านสวัสดิการครับ
อ้างถึง:
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chaloemchai อ่านกระทู้
ผมแนะนำ s&w m 60 แหล่มครับ

remington m870 black 5 นัด นี่ก็แหล่ม

ถ้าอยากดูหลายยี่ห้อทีนี่เลยครับ www.gun.in.th มีทั้งซื้อขายแลกเปลี่ยนครับ
burst is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-04-12, 21:59   #19
to2003
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว to2003
 
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 2,061
to2003 ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ชาวร้านเน็ท ท่านเคยมีประสบการณ์ ขอ ใบ ป.3 ผ่านแล้ว

อ้างถึง:
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ darknoob อ่านกระทู้
ดูทางลมแล้วหากมีปัญหายิงเลยครับอย่าแค่ขู่เพราะพวกน ี้มีประวัติมันไม่ธรรมดาแน่
งานนี้พยานเข้าทางท่านเยอะแน่ พวกมีประวัติตำรวจไม่อยากทำคดีหรอกเพราะเค้ารู้มันเป ็นยังไง
วันนั้นตํารวจขึ้นมาแล้วนะครับ พ่อ แม่ ผมบอกไม่เอาเรื่อง กํานันเลยโทรยกเลิกตํารวจ
เพราะกํานันก็จ้องบ้านหลังนี่อยู่ แต่กํานันก็บ่นให้ พ่อ แม่ ผมนะ ว่าถ้าฝั่งเราผิดมันจะยอมเหมือนเราไหม
คือไอ่คนนี้มันเคยก่อเหตุหลายที่ครับ ไปขโมยของเขา เขาก็เคยเอารถไล่จับส่งตํารวจมาแล้ว
ไม่รู้ยาบ้า เลิกทําหรือยัง แต่ขโมยของคนอื่นยังไม่เลิก

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย to2003 : 29-04-12 เมื่อ 22:01
to2003 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-04-12, 22:44   #20
to2003
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว to2003
 
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 2,061
to2003 ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ชาวร้านเน็ท ท่านเคยมีประสบการณ์ ขอ ใบ ป.3 ผ่านแล้ว

ค้นๆข้อมูลดูบางท่านแนะนําว่าลูกซองเวลายิง ลูกมันกระจาย กลัวจะโดนคนอื่นด้วย
เขาเลยแนะนําดูเป็น.38 9มม. ดีกว่า ลูกซองใช้ตามสวน .38 9มม. ใช้ตามบ้าน
to2003 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ตอบกลับ


ขณะนี้มีคนกำลังดูหัวข้อนี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
[IMG] โค้ด ใช้ได้
โค้ด HTML งดใช้

กระโดดไป


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:47