กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย หน้าแรกติดต่อเราเว็บบอร์ด

กลับไป   กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย > กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย > โต๊ะกลมร้านอินเทอร์เน็ต > กฎหมายร้านอินเทอร์เน็ต

ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 11-01-15, 00:49   #21
sakda3333
Guest
 
กระทู้: n/a
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

ข้อ ๑๒ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริกา รเกมการเล่น ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เ วลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ นาฬิกา ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ นาฬิกา ในวันหยุดราชการหรือในระหว่างปิดภาคการศึกษาตามระยะเ วลาที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด
(๒) ให้เด็กอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสิบแปดปี เข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา แต่ไม่เกิน ๒๒.๐๐ นาฬิกา ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา แต่ไม่เกิน ๒๒.๐๐ นาฬิกา ในวันหยุดราชการ หรือในระหว่างปิดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่นายทะเบีย นกลางประกาศกำหนด
(๓) มีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องมือสำหรับฉายหรือ เล่นวีดิทัศน์ซึ่งเหมาะสมต่อการถนอมสายตา
(๔) มีระบบหรือวัสดุป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนไม่ให ้เกินค่าระดับเสียงรบกวนตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเส ริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด
(๕) ดูแลมิให้มีการจำหน่ายบุหรี่ สารเสพติด หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านวีดิทัศน์
(๖) ดูแลมิให้มีการสูบบุหรี่ เสพสารเสพติด หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านวีดิทัศน ์
(๗) ดูแลมิให้มีการเล่นการพนันภายในร้านวีดิทัศน์
(๘) ดูแลมิให้มีการจำหน่ายหรือฉายภาพยนตร์ตามมาตรา ๒๖ (๖) และ (๗) ภายในร้านวีดิทัศน์
(๙) ดูแลมิให้มีสื่อลามกอนาจารภายในร้านวีดิทัศน์
(๑๐) ดูแลมิให้มีการจำหน่ายหรือฉายวีดิทัศน์ที่ไม่ผ่านการ ตรวจพิจารณาและไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภ าพยนตร์และวีดิทัศน์ตามมาตรา ๔๗ ภายในร้านวีดิทัศน์
ความในวรรคหนึ่ง (๒) ไม่ใช้บังคับกับผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส

ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริกา รคาราโอเกะ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) มีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องมือสำหรับฉายหรือ เล่นวีดิทัศน์ซึ่งเหมาะสมต่อการถนอมสายตา
(๒) มีระบบหรือวัสดุป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนไม่ให ้เกินค่าระดับเสียงรบกวนตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเส ริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด
(๓) ดูแลมิให้มีการจำหน่ายสารเสพติดภายในร้านวีดิทัศน์
(๔) ดูแลมิให้มีการสูบบุหรี่ หรือเสพสารเสพติดภายในร้านวีดิทัศน์
(๕) ดูแลมิให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้าหรือให้พนั กงานอื่นใดนั่งกับลูกค้าภายในร้านวีดิทัศน์
(๖) ดูแลมิให้มีการเล่นการพนันภายในร้านวีดิทัศน์
(๗) ดูแลมิให้มีการจำหน่ายหรือฉายภาพยนตร์ตามมาตรา ๒๖ (๖) และ (๗) ภายในร้านวีดิทัศน์
(๘) ดูแลมิให้มีสื่อลามกอนาจารภายในร้านวีดิทัศน์
(๙) ดูแลมิให้มีการจำหน่ายหรือฉายวีดิทัศน์ที่ไม่ผ่านการ ตรวจพิจารณาและไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภ าพยนตร์และวีดิทัศน์ตามมาตรา ๔๗ ภายในร้านวีดิทัศน์

ข้อ12 ที่แก้ (ร้านเกม)
ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๑) และ (๑๒) ในข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้า นวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒

“(๑๑) ดูแลมิให้บุคคลใดกระทำการมั่วสุมหรืออาศัยสถานที่กระ ทำการใด ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมายบริเวณร้านวีดิทัศน์

(๑๒) ให้เปิดทำการได้ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๒.๐๐ นาฬิกาของวันเดียวกัน”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้า นวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ดูแลมิให้เสียงและความสั่นสะเทือนเกินค่าระดับเสียงร บกวนตามที่กฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิกำหนด”

อันนี้ข้อ13 คาราโอเกะ
ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๐) และ (๑๑) ในข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้า นวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒

“(๑๐) ดูแลมิให้บุคคลใดกระทำการมั่วสุมหรืออาศัยสถานที่กระ ทำการใด ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมายบริเวณร้านวีดิทัศน์

(๑๑) ให้เปิดทำการได้ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันเดียวกัน”

------------------------ถูกเปล่า.......................................... .................................................. ..................................
  ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-01-15, 01:01   #22
delphi
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว delphi
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
กระทู้: 332
delphi ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

กฎกระทรวงวาด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการ้านวีดิ ทัศน พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับเดิม
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...52/A/072/7.PDF

ลองดูครับว่าเค้าให้แก้แต่ล่ะข้อ เกี่ยวกับร้านเกมส์หรือไม่
__________________
ถึงสูงศักดิ์ อัครฐาน สักปานใด
ถึงวิไล เลิศฟ้า สง่าศรี
ถึงฉลาด กาจกล้า ปัญญาดี
ถ้าไม่มี คุณธรรม ก็ต่ำคน
delphi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-01-15, 12:30   #23
delphi
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว delphi
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
กระทู้: 332
delphi ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

แก้ไขร่าง ตั้งแต่ข้อ 12 ขึ้นไปซึ่งอยู่ในหมวด 2 เป็นร้านเกมส์แน่นอนครับ
อ้างถึง:
ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๑) และ (๑๒) ในข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้า นวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒

“(๑๑) ดูแลมิให้บุคคลใดกระทำการมั่วสุมหรืออาศัยสถานที่กระ ทำการใด ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมายบริเวณร้านวีดิทัศน์

(๑๒) ให้เปิดทำการได้ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๒.๐๐ นาฬิกาของวันเดียวกัน <--- เวลาเปิดปิด
__________________
ถึงสูงศักดิ์ อัครฐาน สักปานใด
ถึงวิไล เลิศฟ้า สง่าศรี
ถึงฉลาด กาจกล้า ปัญญาดี
ถ้าไม่มี คุณธรรม ก็ต่ำคน
delphi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-01-15, 21:20   #24
alcatel547
ทีมงาน internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร
กระทู้: 4,422
alcatel547 ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

ยอมรับว่าผมเองอ่านแล้วก็พลอยมึนไปด้วยจริงๆครับ
สงสัยต้องรอให้ท่านที่เชี่ยวชาญการตีความ ออกมาช่วยอีกแรงละครับ
alcatel547 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-01-15, 00:58   #25
samanaha
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว samanaha
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
กระทู้: 3,066
samanaha ดีพอใช้
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

หลังจากเปิดได้อย่างอิสระ ปัญหาส่วนร้านเกม ก็น้อยลง
เปิดอิสระมันก็ดีอยู่แล้วครับ ก็แค่คุมอายุเท่านั้นก็น่าจะพอแล้ว 18+ก็บรรุนิติภาวะ ตัดสินใจด้วยตัวเองได้แล้ว

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย samanaha : 12-01-15 เมื่อ 00:59
samanaha is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-01-15, 11:18   #26
bambobambo
สมาชิก internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Aug 2011
กระทู้: 489
bambobambo ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

ร้านคาราโอเกะยังเปิดได้ถึงเที่ยงคืน ร้านเหล้าได้ ตี 2 แต่ร้านเกมส์เปิดได้แค่ 4 ทุ่ม นี่มันอะไรกัน
คงมีคนตกงานกันอีกเยอะ ปิดแค่ 4 ทุ่ม
ถึงเวลาคงต้องปรับตัวกันยกใหญ่ ใครปรับตัวได้ก็อยู่ต่อใครที่ปรับตัวตามไม่ได้คงได้ป ิดร้าน เราอาจได้เห็นการปรับตัวด้วยการตัดราคากันอีกครั้งก็ เป็นได้

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bambobambo : 12-01-15 เมื่อ 18:22
bambobambo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-01-15, 17:04   #27
rubikgear
สมาชิก internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
กระทู้: 2,211
rubikgear ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

เรื่องจริงใช่มั้ย แย่ละ - -
rubikgear is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-01-15, 18:46   #28
levelmax
สมาชิก internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Dec 2009
กระทู้: 144
levelmax ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

กินเหล้าขายเหล้าได้ถึงตี2นะครับ แต่เล่นเกมเล่นคอม เล่นได้แค่ 4 ทุ่ม


สงสัยกลัวเมาเกม
levelmax is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-01-15, 01:21   #29
bambobambo
สมาชิก internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Aug 2011
กระทู้: 489
bambobambo ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

รอให้มันประกาศใช้ก่อนจะได้รู้ ใครจะอยู่หรือใครจะไป งานนี้ของจริง ใครปรับตัวไม่ได้ก็คงได้ปิดร้านถาวรแน่นอน อีกไม่นานน่าจะได้ประกาศใช้แล้วเพราะเปิดแสดงความคิด เห็นมา 1 เดือนแล้ว
bambobambo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-01-15, 16:21   #30
GengGiNe..
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว GengGiNe..
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
กระทู้: 354
GengGiNe.. ปานกลาง
มาตรฐาน Re: ร้านเน็ทเตรียมสูญพันธุ์ ร่างกฎหมายวิดิทัศน์ใหม

รอติดตามข่าวครับ
GengGiNe.. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ตอบกลับ

Tags
กฎหมาย


ขณะนี้มีคนกำลังดูหัวข้อนี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
[IMG] โค้ด ใช้ได้
โค้ด HTML งดใช้

กระโดดไป


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:49